Algemene voorwaarden WCSE

Versie geldig vanaf: 1 augustus 2001

Artikel 1 Definities

1.1 World Class Soccer Europe (hierna te noemen WCSE), statutair gevestigd te Zeist. 
1.2 Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon die met WCSE een Overeenkomst sluit.
1.3 Overeenkomst: een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en WCSE, waar WCSE tijdelijk Zaken ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever, zonder dat het eigendomsrecht overgaat op de Opdrachtgever.
1.4 Zaken: het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door WCSE aan de Opdrachtgever. Hier valt onder te verstaan door WCSE geleverde zaken of goederen.
1.5 Website: de website van WCSE, te bereiken via www.worldclasssoccer.nl

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat WCSE deze algemene voorwaarden op enig moment soepel toepast richting de Opdrachtgever of een derde.
2.2 Eventueel door de Opdrachtgever gehanteerd algemene voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met WCSE.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten tussen WCSE en de Opdrachtgever.
2.4 WCSE behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande Overeenkomsten. Indien WCSE overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Opdrachtgever hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Opdrachtgever vervolgens vrij om de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WCSE en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Door WCSE uitgevaardigde offertes zijn veertien dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.
3.2 Op de website gedane aanbiedingen en genoemde prijzen gelden als een openbaar aanbod en zijn slechts indicatief. De Opdrachtgever kan nimmer enige rechten ontlenen aan deze aanbiedingen en/of prijzen.
3.3 De door WCSE gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
3.4 Alle opgegeven prijzen exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst & ontbinding

4.1 Een Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en WCSE komt tot stand nadat daar schriftelijke of mondelinge overeenstemming is bereikt.
4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand, behoudens tegenbewijs, indien WCSE Zaken levert of ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever.
4.3 Alvorens een Overeenkomst tot stand komt als omschreven in dit artikel, geeft WCSE een verwachte levertijd aan van de Zaken. Deze termijn is slecht indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
4.4 Bij een Overeenkomst komen WCSE en de Opdrachtgever overeen op welke datum, tijdstip en locatie de zaken worden aangeboden aan de Opdrachtgever. Tevens dient de Opdrachtgever een borgsom te betalen aan WCSE.
4.5 Annulering van een tot stand gekomen Overeenkomst kan enkel schriftelijk geschieden en dienen door WCSE te worden bevestigd aan de Opdrachtgever alvorens een tot stand gekomen Overeenkomst geannuleerd wordt.

Artikel 5 Levering

5.1 Tenzij nadrukkelijk anders door WCSE wordt aangegeven, dient de Opdrachtgever eerst aan de gestelde betalingsverplichtingen te voldoen alvorens WCSE overgaat tot het aanbieden van de Zaken.
5.2 In beginsel dienen de gehuurde Zaken door Opdrachtgever bij WCSE te worden afgehaald.
5.3 Partijen kunnen, in afwijking op hetgeen bepaald in artikel 5.2, overeenkomen dat WCSE het gehuurde levert op een door Opdrachtgever aangewezen locatie. In dat laatste geval dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres, een daartoe bevoegd/gevolmachtigd persoon aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de Zaken.
5.4 Indien WCSE niet kan voldoen aan een overeengekomen levertijd dienen de Opdrachtgever en WCSE een nadere levertermijn overeen te komen. WCSE raakt nimmer van rechtswege in verzuim bij overschrijding van een overeengekomen levertermijn.
5.5 WCSE is niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever als gevolg van een te late levering mocht lijden.
5.6 Indien WCSE om welke reden dan ook niet kan overgaan tot levering van de Zaken door een omstandigheid toe te schrijven of veroorzaakt aan/door de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de door WCSE gemaakte extra kosten als gevolg van deze omstandigheden.
5.7 De Opdrachtgever is verplicht om de toegankelijk tot de locatie waar de Zaken worden afgeleverd te waarborgen voor de door WCSE gebruikte voertuigen (waaronder vrachtwagens). Indien WCSE onverhoopt geen toegang heeft tot de overeengekomen locatie voor aflevering, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Betaling

6.1 Alle door WCSE verzonden facturen dienen binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn voldaan te worden op een door WCSE te bepalen wijze. Indien er geen betalingstermijn op de factuur staat aangegeven, is de betalingstermijn 14 dagen na de factuurdatum.
6.2 Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichting als bepaald in artikel 8.1 is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast zal WCSE incassokosten in rekening brengen welke in beginsel 10% van het verschuldigde factuurbedrag bedragen met een minimum van € 100,-.
6.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 6.2 zal bij een Overeenkomst tussen WCSE en een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf eerst een schriftelijke ingebrekestelling verstuurd worden, waarbij de Opdrachtgever een laatste mogelijkheid krijgt om aan de door WCSE gestelde betalingsverplichtingen te voldoen. Indien de Opdrachtgever daarna nog steeds in gebreke blijft zal WCSE de wettelijk incassokosten in rekening brengen, met een minimum van € 40,-.
6.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door WCSE gemaakt indien WCSE op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
6.5 WCSE kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• Aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• Ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• Het vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
• De Opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de Overeenkomst met WCSE voortvloeiende verplichting;
• De Opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden;
• De Opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van WCSE;
• De Opdrachtgever niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
• Bij terugkerende betalingsproblemen.
6.6 Indien WCSE overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.5 wordt al hetgeen door de Opdrachtgever aan WCSE verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 WCSE sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door WCSE geleverde Zaken, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van WCSE, zijn directie en/of leidinggevend personeel. Derhalve is WCSE enkel aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever mocht lijden.
7.2 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van WCSE aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WCSE toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
7.3 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van WCSE komt.
7.4 WCSE is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 Mocht in uitzondering van hetgeen bepaald in artikel 7.3 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van WCSE beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.6 De Opdrachtgever vrijwaart WCSE tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8 Overmacht

8.1 WCSE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 WCSE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van de door WCSE aan de Opdrachtgever beschikbaar gestelde Zaken gaat nimmer over op de Opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Een buitengewone beschikking over de Zaken, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van WCSE geschieden. De Opdrachtgever is verplicht WCSE onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde Zaken.
9.3 In het geval van faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever is WCSE gerechtigd de Zaken zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent de Opdrachtgever WCSE bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van WCSE om volledige schadevergoeding te vorderen. Teruggenomen Zaken crediteert WCSE tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschil

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WCSE partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
10.2 Opdrachtgever en WCSE zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
10.3 Eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en WCSE die niet in onderling overleg beslecht kunnen worden, zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten.